Skip to main content

Sisällöntuotanto tuntuu olevan jo niin yleistynyt termi, että jokainen tietää tai voi vähintäänkin arvata, mitä sillä tarkoitetaan. Sosiaalisen median kanavat pursuavat sisältöjä ja jokainen siellä sisältöjä julkaiseva henkilö on omalla tavallaan sisällöntuottaja.

Yritysten sisällöntuotanto vaatii kuitenkin enemmän suunnittelua ja ammattitaitoa kuin esimerkiksi henkilökohtaisten sosiaalisen median tilien päivitys. Laadukas sisällöntuotanto on suunniteltua, organisoitua ja niin kielellisesti kuin visuaalisesti taidokasta. Se tavoittaa oikeat kohdeyleisöt, houkuttelee uusia asiakkaita ja sitouttaa asiakkaita yrityksen brändiin.

Vaikka sisällöntuotanto seuraa parhaimmillaan sisältöstrategiaa ja sen pohjalle luotua suunnitelmaa, on sisältöjen kanssa silti lupa pitää hauskaa! Tunteita herättävät, informatiiviset ja ennen kaikkea aidot sisällöt erottuvat edukseen loputtomalta tuntuvassa sisältöjen meressä.

Mitä kaikkea sisällöntuotannossa tulisi ottaa huomioon? Tässä artikkelissa pyrimme vastaamaan tähän kysymykseen tiiviisti, mutta kattavasti!

Mitä tarkoitetaan sisällöntuotannolla?

Kaikki mitä päivittäin näemme sosiaalisen median kanavissa, televisiossa, sanomalehdissä tai kadunvarsimainonnassa on sisältöä. Sisältöä tuotetaan ja sitä kulutetaan loputtomia määriä päivittäin. Sisällöntuotannolla tarkoitetaan siis kuvien, videoiden ja tekstin tuottamista.

Tässä tekstissä keskitymme erityisesti yritysten toteuttamaan sisällöntuotantoon ja siinä huomioitaviin käytäntöihin.

Miksi sisällöntuotantoa tehdään?

Lähes jokainen liiketoimintaa harjoittava yritys tai yksityinen yrittäjä joutuu pohtimaan omaa sisällöntuotantoaan. Jatkuvasti lisääntyvien sisältömäärien keskellä on opittava löytämään oma tyylinsä toteuttaa sisältöjä siten, että ne erottuvat joukosta, kiinnittävät potentiaalisen asiakkaan huomion ja antavat lisäarvoa sisällön kokijalle.

Yritykset tuottavat sisältöjä pääasiassa kahdesta syystä; kasvattaakseen tunnettuuttaan ja tätä kautta liiketoimintaansa, sekä tarjotakseen seuraajilleen ja muulle kohdeyleisölle tietoa yrityksen tuotteista ja siitä, kuinka kyseiset tuotteet voivat helpottaa asiakkaiden arkea.

Parhaat kanavat sisällöntuotannolle

Sisältöjen julkaisemiselle on olemassa useita eri alustoja, joskin sosiaalisen median kanavat ovat suosituimpia yritysten digitaalista preesenssiä rakennettaessa.

Yrityksen tavoitteet määrittävät sen, mitkä ovat parhaat kanavat sisällöntuotannolle. Tavoitteita asetettaessa tulee miettiä muun muassa

  • kenelle sisältöjä tehdään, eli mikä on sisällöntuotannon kohderyhmä?
  • millä toimialalla yritys työskentelee, eli millainen on kilpailutilanne? Onko jotain keinoa, jolla voi helposti erottua kilpailijoista?
  • mikä on sisällöntuotannon päätavoite? Onko tavoitteena kasvattaa liikennettä verkkosivuille, vahvistaa brändin tunnettuutta, aiheuttaa keskustelua yrityksen tai sen tuotteiden ympärille, vai jokin muu? Huomioitavaa on, että tavoitteita voi olla monia ja ne voivat vaihdella kanavakohtaisesti.
  • kuinka paljon resursseja sisällöntuotantoon löytyy yrityksen sisäisesti?
  • entä mihin kanaviin voidaan tuottaa sisältöä yrityksen sisäisen osaamisen avulla ja onko osaaminen riittävää siihen nähden, millaisia sisältöjä halutaan julkaista?

Ei siis ole yhtä ”parasta kanavaa” sisällöntuotannolle, vaan kaikki riippuu yrityksen tavoitteista ja valituista kohderyhmistä. Sisältöä on toteutettava siellä, missä asiakkaat jo ovat.

Tiedätkö parhaat kanavat yrityksesi sisällöntuotannolle? Ota yhteyttä ja pohditaan sitä yhdessä!

Ota yhteyttä

Miten tuotat laadukasta sisältöä ja miksi se kannattaa?

Tärkeämpää kuin sisältöjen määrä on sisältöjen laatu. Kuluttajilla on useimmiten varaa valita useiden saman toimialan yritysten välillä. Jos muuta kontaktia (esimerkiksi suosituksia) ei yrityksiin nähden ole, valinta palveluntarjoajasta tehdään sen perusteella, miltä yritys näyttää ulospäin. Yrityksen verkkosivut tai sosiaalisen median kanavat voivat siis olla ensimmäinen ja näin ollen tärkein kosketuspinta, jonka asiakas saa yritykseen.

Laadukas kuva-, video- ja tekstisisältö ilmentävät yrityksesi työn laatua. Kun sisällöntuotanto on laadukasta ja kohderyhmää puhuttelevaa, on syytä uskoa, että yritys voi tarjota vastaavaa laatua myös omille asiakkailleen.

Laadukkaan sisällön tuottaminen vaatii ammattitaitoa ja usein myös oikeanlaisia työkaluja. Video- ja valokuvaus, visuaalinen suunnittelu sekä ammattimaisen tekstisisällön tuottaminen vaativat kaikki erityistä osaamista. Sisällöntuotannossa saatetaan päästä yrityksessä alkuun sisäisestikin, mutta useimmiten joko ajalliset tai ammattitaidolliset resurssit tulevat vastaan ennemmin tai myöhemmin. Näissä tapauksissa on hyvä pohtia, voisiko ulkopuolinen yritys toimia sisällöntuotannon tukena.

Miten toteutetaan ammattimaisia sisältöjä?

Ammattimaisesti tuotettu sisältö tarkoittaa visuaalisesti ja tekstisisällöiltään laadukasta sisältöä, joka erottuu edukseen niin sosiaalisen median kanavissa kuin verkossa. Laadukas sisällöntuotanto vaatii tekijältään aikaa ja usein monipuolista teknistä osaamista, sekä ymmärrystä strategisesta sisällöntuotannosta. Laaja osaaminen sisällöntuotannossa pitää sisällään muun muassa visuaalisen suunnittelun, sisältösuunnittelun, saavutettavuuden, hakukoneoptimoinnin ja sisältömarkkinoinnin ymmärrystä.

Tee sisällöntuotannosta suunniteltua

Kuten kaikessa yrityksen toimintaan liittyvässä tekemisessä, myös sisällöntuotannossa liiketoiminnan tavoitteet ohjaavat tekemistä. Ilman suunnitelmaa, jäävät monet ajatukset vain ajatuksiksi, eivätkä etene toteutukseen saakka. Joskus sisältöjä voidaan hyvin toteuttaa suunnittelemattomasti, esimerkiksi hyvän idean tai tilanteen tullessa yllättäen vastaan, mutta etukäteen laaditun suunnitelman avulla on todennäköisempää, että vähintään toivotut sisällöt saavat paikkansa yrityksen valitsemissa kanavissa.

Mikä on sisältöstrategia ja tarvitaanko sitä?

Sisältöstrategian tarkoituksena on yhdistää liiketoiminnalliset tavoitteet asiakkaiden tarpeisiin ja vastata ydinkysymyksiin siitä miksi sisältöä tehdään, kenelle, mitä halutaan saavuttaa ja miten asiakasta voidaan palvella sisältöjen avulla? Strategia on suunnannäyttäjä ja auttaa hahmottamaan kokonaisuuden, sekä antaa rungon sisältösuunnitelmalle.

Luo selkeä sisältösuunnitelma

Sisältösuunnitelma on tarkempi suunnitelma siitä miten usein, missä kanavissa ja millaista sisältöä tuotetaan. Sisällöntuotanto voidaan jakaa ensin osiin esimerkiksi kuukausi- tai viikkotasolla, jonka jälkeen jokaisesta julkaisusta luodaan oma sarake/tehtävä. Julkaisun alla on hyvä määritellä julkaisun ajankohta ja kanavat joissa julkaisu jaetaan.

Myös sisällöntuotannon vastuunjako on hyvä tehdä sisältösuunnitelman yhteydessä. Jos yrityksellä ei ole omaa sisällöntuottajaa, tulee miettiä mistä tai keneltä sisällöntuotantoa varten saadaan kuvat ja tekstit, ja onko tähän aikaa yrityksen sisäisesti vai olisiko syytä käyttää esimerkiksi ulkopuolista sisällöntuottajaa.

Kotisivujen hinta - kotisivut yritykselle - Kajahdus Oy.

Varaa aikaa sisällöntuotannolle

Usein yksi suuri este yritysten laadukkaalle sisällöntuotannolle on yksinkertaisesti aika, tai oikeastaan sen puute. Vaikka sisällöntuotannon tavoitteet olisivat kohtuulliset tai jopa pienet, vaatii laadukkaan sisällön totuettaminen sille erikseen varatun ajan.

Jos sisältöä halutaan toteuttaa yrityksen sisäisesti, on hyvä nimetä henkilö, joka ottaa vastuulleen sisällön tuottamisen. Sisältö, joka on kaikkien vastuulla, ei ole lopulta kenenkään vastuulla.

Sisällöntuotannolle varattava aika riippuu paljon sisällöntuottajan kirjoitustahdista sekä muun muassa siitä, miten paljon valmiita ideoita hänellä on sisältöjä varten.

Visuaalinen sisältö houkuttaa

Visuaalinen sisältö kiinnittää huomiota ja houkuttaa katsojia. Niin sosiaalisessa mediassa kuin verkkosivuilla laadukkaat ja persoonalliset valokuvat herättävät asiakkaiden mielenkiinnon. Mikäli yrityksellä ei ole omaa kuvapankkia tai graafista suunnittelijaa, täytyy visuaalisten sisältöjen hakemiselle tai tuottamiselle varata riittävästi aikaa.

Monilla yrityksillä löytyy paljon hyviä sisältöideoita ja tekstin kirjoittaminenkin luonnistuisi, mutta kuvamateriaali julkaisuja varten puuttuu täysin. Jos sisällöntuotanto on aina työn takana ja haastavaa, on myös todennäköisempää, että sisältöjä ei toteuteta.

Yksi vaihtoehto laadukkaan visuaalisen sisällön tuottamiseen on palkata valokuvaaja toteuttamaan yrityskuvaukset säännöllisin väliajoin, jotta kuvapankki on persoonallinen ja kuvia on riittävästi. Graafista sisältöä voidaan sen sijaan ostaa esimerkiksi visuaaliseen suunnitteluun erikoistuneelta mainostoimistolta tai muulta toimijalta.

Videokuva on suuressa suosiossa lähes joka alustalla ja videoita hyödynnetään sosiaalisen median kanavien lisäksi muun muassa yritysten markkinoinnissa. Videotuotannot ovat usein hintavampia projekteja, mutta niihin kannattaa panostaa, sillä kerran hyvin toteutettu videotuotanto voi olla hyödyksi hyvin monikanavaisesti ja pitkiä aikoja.

Kaipaatko apua sisällöntuotantoon? Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Työntekijät, yhteistyökumppanit ja asiakkaat mukana tuottamassa sisältöä

Riippuen yrityksen toimialasta, on sisällöntuotannon vastuuta mahdollista ikään kuin jakaa sidosryhmille. Autenttinen ja persoonallinen sisältö on kiinnostavaa ja mikä olisi vakuuttavampaa ja aidompaa kuin sisältö, joka positiivisella tavalla liittyy yritykseen, mutta ei ole yrityksen itsensä tuottamaa.

Asiakkaiden itsensä tuottama sisältö (user-generated content = UGC) tarkoittaa sisältöä, jonka on tavalla tai toisella tuottanut asiakas tai yrityksen tuotteen loppukäyttäjä, eikä yritys itse. Tällaisia sisältöjä ovat esimerkiksi kuvat, videot, blogikirjoitukset tai sosiaalisen median sisällöt, joita asiakkaat jakavat oma-aloitteisesti omilla kanavillaan liittyen yrityksen tuotteisiin tai kokemuksiin niiden käytöstä.

Myös esimerkiksi arvosteluja tai palautteita joita asiakkaat ovat antaneet, voidaan hyödyntää osana sisällöntuotantoa. Sen lisäksi, että käyttäjien luoma sisältö on aitoa ja kiinnostavaa voidaan tällaisella sisällöntuotannolla luoda asiakkaille mahdollisuus kokea olevansa osana suurempaa kokonaisuutta ja tärkeä osa yrityksen luomaa yhteisöä.

Työntekijöiden ja yhteistyökumppanien luomaa sisältöä voidaan hyödyntää samalla tavoin, eli jakamalla uudelleen sisältöä, jota ei ole suoraan tarkoitettu yrityksen sosiaalisen median kanaviin, mutta jossa yritys mainitaan. Kun sisältöstrategia on laadittu huolella, on helppo rajata millaisia sidosryhmien sisältöjä yrityksen tilillä halutaan julkaista.

Saavutettavuus osana sisällöntuotantoa

Saavutettavuudesta puhutaan tällä hetkellä paljon ja hyvästä syystä. Saavutettavuus yleisesti tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni henkilö pystyy hyödyntämään samoja palveluita yhdenvertaisesti. Sisällöntuotannon näkökulmasta saavutettavuus tulee ottaa huomioon esimerkiksi

  • huomioimalla fonttien koko
  • tarkastamalla kontrastit graafisista materiaaleista
  • lisäämällä alt-tekstit, eli vaihtoehtoiset tekstit kuviin
  • tekstittämällä videot ja antamalla mahdollisuuden käynnistää, pysäyttää tai kelata videota sopivalla tahdilla

Saavutettavuudesta on säädetty WCAG 2.1 -ohjeistuksella, jonka löydät kokonaisuudessaan osoitteesta https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/

Saavutettavuus on tärkeää ottaa huomioon kaikessa sisällöntuotannossa, jotta jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluita ja kokea haluamaansa sisältöä.

Mitä on hakukoneoptimointi ja tarvitaanko sitä?

Hakukoneoptimointi eli SEO (search engine optimization) liittyy kiinteästi etenki tekstisisältöjen tuottamiseen. Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan lyhykäisyydessään prosessia, jonka päämääränä on tuoda verkkosivustolle lisää kävijöitä hakukoneista (pääasiassa Googlesta) ja konvertoida heidät ostaviksi asiakkaiksi ilman maksullista mainontaa. Käytännössä siis hakukoneoptimoinnilla pyritään nostamaan verkkosivuston orgaanista sijoitusta Googlessa tekemällä sivustolla toimenpiteitä Googlen ohjeiden mukaisesti.

Etenkin jos sisällöntuotannon tavoitteena on kasvattaa verkkosivuliikennettä ja osoittaa asiakkaille millaista lisäarvoa yritys heille tarjoaa, on verkkosivuille tuotettu, hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto loistava vaihtoehto. Kun yritys tietää millaisilla hakusanoilla se haluaa löytyä Googlesta ja toisaalta mitä heidän kohdeyleisönsä hakee, voidaan luoda esimerkiksi blogitekstejä, jotka kohdentuvat todennäköisimmin tavoitelluille kohderyhmille.

Lähes kaikkien toimialojen yritykset voivat hyötyä hakukoneoptimoidusta sisällöntuotannosta. Hakukoneoptimoitua sisältöä voidaan toteuttaa erilaisten työkalujen, kuten SurferSEO:n avulla, jolloin hakukoneoptimointi pohjautuu dataan.

Haluatko lisää tietoa hakukoneoptimoidusta sisällöntuotannosta? Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Tulosten seuranta ja hyödyntäminen

Mistä yritys sitten tietää, onko heidän tuottamansa sisältö saanut aikaan laadukasta liikennettä sivustolla tai sosiaalisen median kanavilla? Tulosten seuranta onnistuu parhaiten seuraamalla dataa.

Sosiaalisen median kanavilla on useimmiten omat dataseurannan työkalut, jotka seuraavat kanavien liikennettä ja näyttävät raportteja muun muassa yksittäisten julkaisujen tehosta ja tavoitetuista kohderyhmistä. Verkkosivujen liikennettä sen sijaan voi seurata muun muassa Google Analytics -seurantatyökalulla.

Yritykselle on hyödyllistä osata tulkita kertynyttä dataa vähintään siinä määrin, että tulevia sisältöjä voidaan optimoida vastaamaan suosituimpia sisältöjä. Datan lukemisesta hyödytään myös markkinointia suunniteltaessa. Kun tiedetään millaiset sisällöt ovat suosittuja ja mitkä eivät, voidaan asiakkaille tarjota parasta mahdollista sisältöä.

Kannattaako sisällöntuotanto ulkoistaa?

Sisällöntuotannon ulkoistaminen kannattaa etenkin jos yrityksessä ei ole sisäisiä resursseja toteuttaa sitä. Olipa kyse ajan tai osaamisen puutteesta, on helpottavaa antaa vastuu sisällöntuotannosta ammattilaiselle, joka keskittyy tarjoamaan parasta mahdollista sisältöä yrityksen asiakkaille.

Ammattimainen sisällöntuottaja tutustuu asiakkaansa toimialaan, kilpailijoihin ja liiketoiminnan tavoitteisiin ja luo sisältösuunnitelman, jonka avulla sisällöntuotanto on kohderyhmiä puhuttelevaa, laadukasta ja säännöllistä.

Yhteenveto ja muistilista

Sisällöntuotannolla tarkoitetaan kaikkea sitä tekstiä, kuva- ja videomateriaalia sekä graafista sisältöä, jota yritys tarjoaa asiakkailleen eri kanavissa. Sisällöntuotanto on tärkeää jokaiselle yritykselle, sillä se luo asiakkaille mielikuvia yrityksestä ja ohjaa liikennettä sinne, mihin yritys toivoo asiakkaiden ja kohderyhmiensä huomion kiinnittyvän. Laadukas sisällöntuotanto on organisoitua ja suunnitelmallista, mutta samalla persoonallista ja aitoa.

Parhaat kanavat sisällöntuotannolle vaihtelevat tavoiteltujen kohderyhmien ja yrityksen tavoitteiden perusteella. Lähtökohtaisesti sisältöä kannattaa tuottaa niihin kanaviin, missä yrityksen tavoitellut kohderyhmät jo ovat. Aktiivisen ja kiinnostavan sisällön avulla asiakkaille voi tarjota todellista lisäarvoa heidän arjessa kohtaamiinsa tarpeisiin.

Sisällöntuotannossa on tärkeää ottaa huomioon saavutettavuus, jotta eri sisällöt olisivat tarjolla kaikille. Hakukoneoptimointi ja datan seuraaminen auttavat toteuttamaan liiketoiminnan tavoitteita tukevia sisältöjä. Sisällöntuotannon dataa voidaan hyödyntää lisäksi markkinoinnin tukena.

Onko sinulla kysyttävää tai kaipaako yrityksesi apua sisällöntuotannossa? Ota yhteyttä ja keskustellaan siitä, kuinka voisimme olla juuri teille avuksi!

Ota yhteyttä

roy@kajahdus.fi
044 973 0883

sampsa@kajahdus.fi
044 988 3136

emma@kajahdus.fi
050 498 9783